Bowen’s teori om emotionella system är en verktyg för att förstå och förbättra relationer i familjer, på arbetsplatser, i föreningar och organisationer. Teorin belyser hur vår historia påverkar vår nutid och våra relationer. Genom att titta på de mönster och strategier som vi fått med oss från våra förfäder och vår barndom kan vi göra förändringar som leder till starkare och hälsosammare relationer.

Här är några enkla svar på vanliga frågor om relationer med utgångspunkt från Bowens teori. 


Fråga: ”Hur kan jag hantera konflikter i mitt förhållande?”

Enkelt svar: Du kommer att förstå dina egna reaktioner och strategier bättre, när du är mer medveten om hur din familjehistoria påverkar dig. Ju bättre du förstår dig själv och hur du fungerar, desto bättre kan du hantera konflikter.

Bowens Teori: Konflikter i relationer kan ses som ett resultat av nivån av differentiering – individens förmåga att skilja på egna tankar, behov och känslor och inte blanda ihop dem med andras. Ju mer du blandar ihop andras tankar och behov med dina egna, desto mer sårbar blir du för tryck och press från andra. Ökad differentiering gör dig mindre reaktiv och det ger dig en bättre förmåga att hantera konflikter. Så, för att hantera konflikter behöver du förstå vad som är fakta och vad som är instinktiva reaktioner och mönster som du fått med dig från din familjehistoria.


Fråga: ”Hur skapar jag en närmare koppling med min partner?
Enkelt svar: Titta på din familjehistoria för att identifiera mönster och strategier som du fått med dig. Genom att förstå det och hur du själv danats blir du bättre rustad för att skapa en tryggare och närmare relation med din partner.

Bowens Teori: Emotionell anknytning är kopplad till det emotionella systemet i familjen. Att utforska och förstå sin egen uppväxt kommer att hjälpa dig att identifiera mönster och dynamik som påverkar dina nuvarande relationer. Genom att öka medvetenheten kan du skapa en säkrare och närmare anknytning med din partner utan att förlora dig själv.


Fråga: ”Hur kan jag förbättra kommunikationen med min partner?”
Enkelt svar: Var öppen och lyssna aktivt. Försök att förstå dina egna reaktioner och lägg inte ansvaret för det. på någon annan. Använd jag-formen när du beskriver vad du tänker, tycker och känner och låt din partner göra samma sak. Respektera att ni kan tycka olika.

Bowens Teori: Kommunikation påverkas av det emotionella systemet och nivån av differentiering hos individerna. En ökad differentiering innebär att du är mer medvetenheten om vad som är fakta respektive dina instinktiva reaktioner och känslor. Det är grunden för att skapa en öppen och lyssnande miljö där båda parter både ger och tar på ett sunt sätt.


Fråga: ”Hur påverkar mina föräldrars relation mitt eget förhållande?”
Enkelt svar: För att förstå dig själv och hur din familj påverka dig behöver du också förstå hur deras uppväxt var. Det kan ge insikter som hjälper dig att förbättra ditt eget förhållande. Det som var naturligt och självklart i din familj behöver vara det i din partners.

Bowens Teori: Bowens teori betonar att familjesystemet har en långsiktig inverkan på individens beteende och relationer. Att utforska och förstå mönster och dynamik från din egen familjehistoria i tre generationer, kommer att ge dig nsikter om hur din uppväxt påverkar dina nuvarande relationer. Det är viktigt för att skapa förändring, förbättring och förståelse för varandra. När det uppstår konflikter försöker vi lösa dem på det sätt som vi har med oss hemifrån och dessutom är det lätta att göra historiska sammanbladningar. Exempelvis att om du levt med en dominant far eller mor, kan du övertolka någon handling hos din partner.


Fråga: ”Hur kan jag återuppbygga tillit efter en svår situation?”
Enkelt svar: Genom att vara medveten om hur tidigare upplevelser påverkar dig än idag, kan du förhoppningsvis bygga upp din tillit igen. Hur svårt eller lätt det blir beror ofta på de erfarenheter du fått med ig från din ursprungsfamilj. Öppenhet, kontakt och fakta är viktiga ledord.

Bowens Teori: Tillit och förlåtelse är komplexa ämnen, och Bowens teori betonar att differentiering av det egna självet  spelar en roll för vår förmåga att hantera svårigheter. Att arbeta  med att förstå hur tidigare erfarenheter, både dina egna och ditt släksystems, är grunden för att skapa tillit och en mer medveten och balanserad relation.


Fråga:Vem var Murray Bowen?
Murray Bowen var en amerikansk psykiater, psykolog och professor vid Georgetown University, som forskade från 1950-talet fram till sin borgång 1990. Han är mest känd för att ha utvecklat Bowens teori om emotionella system. Bowen betonade hur familjedynamik, tidiga upplevelser och sammanhang påverkar människors beteende och relationer. Bowen anses vara en pionjär inom familjeterapi och hans arbete har påverkat många terapeutiska metoder för att förstå och behandla relationer.


Fråga: ”Vilka är de åtta koncepten och vad handlar de om?

1. Ursprungsfamiljen som emotionellt system:

Bowens teori börjar med att se på familjen som ett känslomässigt system där medlemmarnas beteende påverkar varandra. Mönster och dynamik inom ursprungsfamiljen påverkar individens sätt att fungera i senare relationer.

2. Differentiering av eget själv:
Fokuserar på individens förmåga – din förmåga att utveckla en stark självständig identitet samtidigt som du kan vara i kontakt och stå upp för du själv tycker och tänker på ett sunt sätt. En hög differentiering innebär att man kan hantera känslomässig stress och konflikter på ett balanserat sätt, genom att din förmåga att kunna skilja vad som är dina egna behov, känslor och tankar respektive andras. Du kan vara i kontakt även med de som tycker olika, vilket är viktigt för att bygga hållbara relationer.

3. Trianglar
Handlar om dynamiken när två personer i en relation drar in en tredje för att lindra spänning eller konflikter. I en bra triangel kan vi byta roller och är ömsom ett offer, en räddare eller pådrivare och det minskar stress och press. När rollerna i triangeln blir låsta, ökar trycket. Räddaren och offret skapar en pakt med varandra och pådrivande ställs utanför. Triangeln är den minsta molekylen för fungerande relationer. Att förstå och hantera trianglar är viktigt för att skapa bra relationer.

4. Distansering – Cutoff:
Innebär att vissa individer hanterar stress och press genom att skapa avstånd eller bryta kontakter för att undvika konflikter. Cutoff är ett sätt att hantera känslomässig stress genom att klippa helt från från intensiva relationer.

5. Projiceringar
Handlar om att tillskriva egna känslor eller egenskaper på andra. Istället för att stanna upp och titta på sin egen stressnivå och de egna mönstren skyller vi på någon annan. Att vara medveten om, och helst undvika projiceringar, är viktigt för att reda ut missförstånd och förbättra kommunikationen.

6. Avgörande händelser i tidigare generationer, multigenerationella processer
Fokuserar på hur mönster och beteenden överförs över flera generationer. Genom att förstå händelser och från tidigare generationers kan vi identifiera hur de påverkar våra strategier och relationer i nutid. Händelser som är outtalade (ofta laddade) och som ingen talat om, brukar vara det som påverkar oss allra mest. 

7. Syskonpositioner
Reflekterar på hur syskon intar olika roller eller positioner inom familjen, vilket påverkar deras relationer och dynamik. Till exempel kan äldsta syskonet ofta ta på sig en ledarroll, medan det yngsta syskonet söker uppmärksamhet. Att förstå syskonpositioner kan hjälpa till att förklara dynamik, roller och konflikter mellan syskon, men även de roller vi tar i arbetslivet.

8. Samhället som emotionellt system
De processer och strategier som vi kan se i familjerna finns även i samhället. Det finns en dynamik mellan samhällets normer och värderingar och våra beteende och relationer och vice versa.